handhavande av funktionsgenerator och oscilloskop

1. Detta Šr en distanskurs pŒ nŠtet

Kursen behandlar tvŒ basinstrument - funktionsgenerator och oscilloskop. Du fšrutsŠtts ha grundlŠggande kunskaper i elektricitetslŠra och kŠnna till begrepp som spŠnning, stršm, utimpedans, fasvridning, signaler med sinus- och fyrkantform etc. FšrstŒelsen underlŠttas om Du ocksŒ har grundlŠggande kunskaper i datorteknik samt kunskap om sampling av analoga signaler.

Generatorn anvŠnds fšr att generera signaler och oscilloskopet fšr att visa dem pŒ en skŠrm. MŒlet Šr att Du efter kursen skall kunna anvŠnda instrumenten i vanligt fšrekommande mŠttillŠmpningar. NŠrmast kommer en presentation av instrumenten. Till kursen finns tre videopresentationer i vilka demonstreras hur man anvŠnder dessa instrument.

2. Funktionsgeneratorer alstrar signaler

Funktionsgeneratorn, som finns i mŒnga utfšranden, anvŠnds fšr att alstra signaler med nŠstan godtycklig kurvform.

 

Figur 1. Funktionsgenerator i bŠnkutfšrande

Generatorn i Figur 1 har mŒnga funktioner och dŠrmed mŒnga knappar. Flertalet knappar har tre olika betydelser. Man kan ana en svart, en blŒ och en gršn text pŒ knapparna. I kursen kommer vi att anvŠnda en funktionsgenerator i nŒgot enklare utfšrande. Den kan alstra spŠnningar med ett antal fixa kurvformer som t ex sinus.

De flesta funktionsgeneratorer har utimpedansen[1] 50 Ω och pŒ frontpanelen visat spŠnningsvŠrde Šr den spŠnning som generatorn ger om det belastas med 50 Ω. TomgŒngsspŠnningen Šr alltsŒ tvŒ gŒnger visat vŠrde.

3. Oscilloskop visar signaler

Ett oscilloskop kan sŠgas vara en grafisk voltmeter som pŒ en vanligen rutindelad skŠrm visar en šgonblicksbild av en del av signalen som funktion av tiden. Oscilloskop i box­utfšrande har frontpaneler som domineras av en skŠrm och mŒnga knappar och rattar.

Figur 2. Oscilloskop i bŠnkutfšrande

Oscilloskopet i Figur 2 har fyra kanaler och kan dΠvisa fyra signaler samtidigt.

Analoga oscilloskop blev vanliga pŒ 1950-talet och de fšrsta digitala kom 20 Œr senare. I dagens laboratorier finns mŒnga analoga oscilloskop kvar men idag sŠljs nŠstan enbart digitala. LŠrobšcker, som behandlar oscilloskop, Šgnar fortfarande den mesta uppmŠrksamheten Œt analoga oscilloskop. Detta gŠller ocksŒ den lŠrobok i elektronisk mŠtteknik, som anvŠnds vid BTH - Carlsson, Johansson MODERN ELEKTRONISK M€TTEKNIK. Nackdelen med denna upplŠggning Šr liten eftersom flertalet funktioner fungerar likadant i analoga och digitala oscilloskop. Boken Šr ett bra komplement till denna kurs.

€ven oscilloskop i boxutfšrande blir nu mera PC-lika. Man kan ansluta tangentbord och mus till vissa senare modeller och vŠlja att antingen att šmsom anvŠnda PC-inmatningsdonen šmsom rattarna pŒ frontpanelen fšr att gšra instŠllningar.

Oscilloskopet i den hŠr kursen har tvŒ kanaler och kan dŒ visa tvŒ fšrlopp samtidigt. I Figur 3 visas inte de block som hšr till kanal 2.

 

Figur 3. Oscilloskopets blockschema. Oscilloskopet har tvΠidentiska kanaler men bara en visas

AC/DC-omkopplaren pŒ ingŒngen stŒr normalt i lŠge DC. I lŠge AC spŠrrar den DC-komponenten av signalen. DŠmpsatsens dŠmpning bestŠms av V/div-ratten. Styrenheten genererar bl a en klocksignal som styr AD-omvandlaren och det efterfšljande minnet, som kan betraktas som ett skiftregister. Fšr varje klockpuls ger AD-omvandlaren ett digitalt vŠrde som skiftas in i skiftregistret. Klockans frekvens bestŠms av Time/div-ratten. Minnet kan lagra 500 spŠnningsvŠrden. NŠr minnet Šr fullt kastas gamla vŠrden fšr att ge plats Œt nya. I det šgonblick dŒ šnskat utsnitt av signalen finns i minnet kopieras minnesinnehŒllet šver till PC:n och visas i displayen pŒ den virtuella frontpanelen. Med hjŠlp av den sk triggenheten definieras en unik punkt pŒ signalen vilken anvŠnds fšr att bestŠmma nŠmnda šgonblick. Det engelska ordet trigger betyder avtryckare. Oftast Šr det mšjligt att definiera en unik punkt med tvŒ parametrar triggnivŒ (Trigger Level) och tecknet hos signalens derivata i punkten (Trigger Slope). Hur man triggar dvs vŠljer starttidpunkt fšr utsnitt finns beskrivet i oscilloskoplitteraturen, dŠr fšljande begrepp beskrivs utfšrligare Šn hŠr:

TriggkŠlla (Trigger Source) anger vilken signal som skall anvŠndas fšr att definiera triggpunkten. Mšjlig triggkŠlla Šr den signal som Šr ansluten till nŒgon av de tvŒ ingŒngarna eller till ingŒngen fšr extern trigg.

TriggningssŠtt (Trigger Mode). De bestŠmmer vad som hŠnder om triggvillkoren inte uppfylls dvs signalen inte passerar triggnivŒn samtidigt som derivatan har valt tecken. Fšljande tre sŠtt finns:

Normal. Om villkoret inte uppfylls inom viss tid, som beror av instŠlld tidsskala, returneras ett felmeddelande.

Auto. Detta sŠtt fungerar som beskrivits ovan med undantag av att inget felmeddelande sŠnds utan oscilloskopet istŠllet avfyrar ett svep pŒ mŒfŒ, om triggvillkoret inte uppfylls inom viss tid. Oscilloskopet returnerar alltid ett svep Šven om det inte alltid visar det šnskade utsnittet.

AD-omvandlaren Šr Œttabitars dvs spŠnningen diskretiseras i 256 nivŒer. Dessa nivŒer fšrdelas lŠngs de Œtta rutorna i hšjdled. Antag att Du stŠller in 5 V/div. SkŠrmen tŠcker dŒ 8 * 5 = 40 V i y-led och avstŒndet mellan nŠraliggande spŠnningsnivŒer blir 40/256 = 156 mV. Diskretiseringen Šr sŒ grov att kurvorna kan se trappstegsformade ut vid nŠrmare betraktande. Fšr att fŒ bŠsta noggrannhet bšr Du anvŠnda sŒ stor del av skŠrmen som mšjligt. Hšgsta mŠtomrŒde pŒ kanal 1 eller kanal 2 Šr ± 25 V. Minsta mŠtomrŒde Šr ± 25 mV.

Demonstrationer

GrundlŠggande handhavande av funktionsgenerator och oscilloskop demonstreras i Skala.html. Triggning av oscilloskopet demonstreras i Trigg.html och mŠtningar i Fas.html.

 [1] En funktionsgenerator kan betraktas som en ideal spŠnningskŠlla seriekopplad med en resistor med resistansen 50 Ω.